head-watchutyai-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2023 1:39 AM
head-watchutyai-min
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
1070480289-20151102-182828

นาย อดิสร ริ้วบางยาง

ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนายการ โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2499 โดยความร่วมมือของเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันจัดสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงแฝก ไม่มีฝา ไม่มีพื้น

และในปีต่อมา พ.ศ. 2500 นายเอื้อม อินโท  ศึกษาธิการอำเภอจอมบึง ได้ประชุมราษฎรในหมู่บ้าน จัดหาเครื่องบน เสา สังกะสี และทำการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่  ด้วยเงินบริจาคของชาวบ้าน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น  45,000  บาท

พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมต่อเติม จำนวน 30,000 บาท ดำเนินการตีฝา เทพื้น และติดประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2505 และได้ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ (ประชาอุทิศ)”   โดยทำพิธีเปิดป้ายเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2506 มีนายศักดิ์ สมสกุล นายอำเภอจอมบึงในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี

พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ห้องเรียน

พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2553 ได้รับวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้างอาคารต่างๆ จากการบริจาค จาก ประชาชน บริษัทห้างร้านต่างๆ ดังนี้
ได้รับงบประมาณปูกระเบื้องห้องเรียน จำนวน 9 ห้อง เป็นเงิน 150,000 บาท  จากนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ และ

ได้รับงบประมาณปูกระเบื้องห้องส้วม จำนวน 11 ห้อง เป็นเงิน 30,000 บาท  จากบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)

ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 30,000 บาท จากธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 45,000 บาท จากธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  20,000  บาท จากบริษัทอรรถบูรณ์ จำกัด

ได้รับงบประมาณสร้างเสาธงชาติใหม่ เป็นเงิน 25,000 บาท จากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ  ผศ.ดร.เกษมศรี เสมา

ได้รับงบประมาณจัดสร้างศาลพระภูมิใหม่ เป็นเงิน  16,000 บาท จากเครือญาติ   คุณอรุณรัตน์  ความดี ครอบครัวครูอธิวัฒน์  บัวงาม และชุมชน

ได้รับงบประมาณสร้างที่จอดรถเพิ่มเติม เป็นเงิน  5,000  บาท จากชุมชน

ใน ปี พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 4 ห้อง เป็นเงิน 25,000 บาท  จากชุมชน และครอบครัวครูสาคร  ยงค์อำนวย
ได้รับงบประมาณจัดสวนวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2554 รางวัลส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2553 ถึง 2554 รางวัลสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2554

โรงเรียนวัดชัฏใหญ่

วิสัยทัศน์

มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพที่ดี ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพดี มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
2. ปลูกฝังคุณธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

คำขวัญ

รักเรียน รักงาน รักหน้าที่ รักความดี รักโรงเรียน รักท้องถิ่น

ปรัชญา

โรงเรียนคือบ้านแห่งการเรียนรู้ และอยู่อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์

ธมฺมจารี สุขํ เสติ หมายึง ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง ความดี มีคุณธรรม ความพอเพียง

สีชมพู หมายถึง ความจงรักภักดี สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นโมกมัน หมายถึง ความอดทน ความเคารพ ความอ่อนโยน ความเป็นมิตร

อัตลักษณ์โรงเรียน

รักสะอาด มารยาทดี

เอกลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ

กลยุทธ์การพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4